Skip to content

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ท่านสามารถร้องขอขุดข้อมูลที่สนใจหรือต้องการได้ที่ https://forms.gle/TGDuk71hk6zaL4uN7

structure

โครงสร้างส่วนราชการ

3 Datasets
public-services

พัฒนาการบริการประชาชน

13 Datasets
performance

ประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการ

2 Datasets
business-continuity-plan-bcp

Business Continuity Plan: BCP

1 ชุดข้อมูล
ease-of-doing-business

Ease of Doing Business

3 Datasets