รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดทำหรือปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดทำ BCP ประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
ชื่อผู้ติดต่อ กฤตพน ชูศรี
อีเมลผู้ติดต่อ krittapon.c@opdc.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
มติคณะรัฐมนตรี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานผลการประเมินตนเองเบื้องต้นของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Checklist)
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 7 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 สิงหาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 7 สิงหาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 ตุลาคม 2565