ข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน

ชุดข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) โดยองค์ประกอบของข้อมูลประกอบด้วย - ชื่อกระทรวง - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อกระบวนงาน - หมวดหมู่กระบวนงาน - ระดับผลกระทบ (เศรษฐกิจ ทั่วไป) - ประเภทงานบริการ (เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียวหรือไม่) - กลุ่มผู้ใช้บริการ (ประชาชน ผู้ประกอบการ ชาวต่างชาติ) - พื้นที่ให้บริการ - ช่องทางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ - สถิติการให้บริการเฉลี่ยต่อเดือน - ระยะเวลาในการให้บริการ - อัตราค่าธรรมเนียม - จำนวนรายการเอกสารหลักฐาน - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เวลาที่แก้ไขคู่มือล่าสุด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
ชื่อผู้ติดต่อ กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ
อีเมลผู้ติดต่อ gg@opdc.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ที่กรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ระบบ info
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 ตุลาคม 2565