ประเด็นคำถาม เกณฑ์การประเมิน ระบบ EOS

คำถาม survey ที่ใช้ในการประเมิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ชื่อผู้ติดต่อ สุวิชาญ บุญเกิดกูล, สรณัฐ ศรีเจริญ
อีเมลผู้ติดต่อ suwicharn.b@gmail.com, soranat.s@opdc.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล month
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 6
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ amphoe
แหล่งที่มา ระบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (EOS)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 6 สิงหาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 ตุลาคม 2565