Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปีงบประมาณ numeric
รอบการประเมิน text
ลำดับ numeric
ประเด็นการประเมิน text
คะแนน numeric
ประเภทคำถาม text
รายละเอียด text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2564